Get Started

  API Endpoint

    https://api.nqduv.dev/
        

API CHECK KEY HMAVPN

Tất cả api mình đều chuyển đổi để sử dụng qua phương thức GET cho thuận tiện thay vì phải POST data lên và kết quả trả về sẽ dưới định dạng json.

Tất cả API đều do mình tự mò và tự viết nên có gì thắc mắc liên hệ qua [email protected].

Methods And Parameters


# Here is a curl example
curl 'https://api.nqduv.dev/checkkeyhma.php?key=' \
-H 'authority: api.nqduv.dev' \
-H 'accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9' \
 --compressed 
        

Send a request to receive data to
https://api.nqduv.dev/checkkeyhma.php Request Method: GETResult example :

{
 "status": "success",
 "subscription": "HMA Pro VPN - 1 user, 1 month",
 "created": "30-06-2022",
 "expires": "30-07-2022",
 "autorenew": "true",
}
        

QUERY PARAMETERS

Field Type Description
subscription String Gói đăng kí HMA VPN
key String Key HMA cần check
created String Ngày tạo
expires String Ngày Hết Hạn
Auto renew String Tự động gia hạn

Errors

The Westeros API uses the following error codes:

Response Meaning
null Sai định dạng key hoặc không tồn tại