Get Started

  API Endpoint

    https://api.nqduv.dev/
        

API GET TOKEN FACEBOOK

Tất cả api mình đều chuyển đổi để sử dụng qua phương thức GET cho thuận tiện thay vì phải POST data lên và kết quả trả về sẽ dưới định dạng json.

Tất cả API đều do mình tự mò và tự viết nên có gì thắc mắc liên hệ qua [email protected].

Methods And Parameters


# Here is a curl example
curl 'https://api.nqduv.dev/gettoken.php?cookie=&2fa=' \
-H 'authority: api.nqduv.dev' \
-H 'accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9' \
 --compressed 
        

Send a request to receive data to
https://api.nqduv.dev/gettoken.php Request Method: GETResult example :

{
 "status": "success",
 "token": "EAAGNOaZA8jlABAJS4wKlAsz2WLZA8MtGfjrGmDZBcjVrEVmolYSZCmGslIvvdRONIsMpcSHOx6DtP5ROOqGMbuOq3nW2U15MfVV4zi7n1zWHoann7mL0SpdPF25XAuSeBGW91cNyXQtphDJd4adMpp8ye7VMaOmGExyKIc1Ysv6BJ7cS1mfEGdaEKAVUSRQZD"
}
        

QUERY PARAMETERS

Field Type Description
cookien String cookie website facebook
2fa String Trình tạo mã
token String Accesstoken Facebook

Errors

The Westeros API uses the following error codes:

Status Meaning
error Lỗi cookie