Get Started

  API Endpoint

    https://api.nqduv.dev/
        

API CHECK DOMAIN

Tất cả api mình đều chuyển đổi để sử dụng qua phương thức GET cho thuận tiện thay vì phải POST data lên và kết quả trả về sẽ dưới định dạng json.

Tất cả API đều do mình tự mò và tự viết nên có gì thắc mắc liên hệ qua [email protected].

Methods And Parameters


# Here is a curl example
curl 'https://api.nqduv.dev/checkdomain.php?domain=' \
-H 'authority: api.nqduv.dev' \
-H 'accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9' \
 --compressed 
        

Send a request to receive data to
https://api.nqduv.dev/checkdomain.php Request Method: GETResult example :

{
 "domain": "nqduv.dev",
 "status": "live"
}
        

QUERY PARAMETERS

Field Type Description
domain String domain cần check (ex : nqduv.dev)
status String Trạng thái domain có thể live hoặc die

Errors

The Westeros API uses the following error codes:

Status Meaning
null Invaild data.
not support Domain không được hỗ trợ check
API rate limit exceeded Giới hạn requests
error Lỗi không xác định